• تاثیر انگیزش بر کارایی و افزایش بهره وری نیروهای متخصص بانک صادرات شعب استان مرکزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 465
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش باهدف تاثیر انگیزش بر کارایی و بهره وری نیروهای متخصص بانک صادرات شعب استان مرکزی انجام شده است.

  روش کار: این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی مقایسه ای محسوب می شود. و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی بوده. در تحقیق حاضرجامعه آماری تمامی کارکنان بانکهای صادرات شعب استان مرکزی که طبق آمار سرپرستی بانک 406 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 200 تن از کارمندان انتخاب شدند، و با تکمیل پرسشنامه به بررسی تأثیر تاثیر انگیزش بر کارایی و افزایش بهره وری نیروهای متخصص کارکنان بانک صادرات بر متغیر های تعیین شده پرداختند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه بهره وری رایت (1994)، پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون (1992) و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1976) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و روش های آماری ضریب همبستگی نیمه های موازی آزمون اسپیرمن بروان و تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. هم چنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که بین انگیزش، کارایی و بهره وری نیروهای متخصص بانک صادرات شعب استان مرکزی رابطه معناداری وجود داشت (ضریب رگرسیونی: 0.891)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها