• اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت رابطه در زنان مبتلا به سرطان پستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان های شناخته شده زنان در تمام گروه های نژادی است. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش افسردگی و افزایش کیفیت رابطه در زنان متأهل مراجعه کننده به بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز بود. روش پژوهش: آزمودنی های پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رابطه به افراد داده شد. در مرحله بعد بر اساس نقطه برش دو ابزار و مصاحبه بالینی بر اساس dsm-5 ، 28 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.

  یافته ها: طبق نتایج بدست آمده از تحلیل کوواریانس، نسبت تفاضل پیش و پس آزمون در میزان افسردگی مربوط به گروه های آزمایش و کنترل برابر بود با (8063=f)، و تفاضل پس آزمون و پیگیری در میزان افسردگی برابر با (2.12=f) و نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تفاضل پیش و پس آزمون در میزان کیفیت رابطه گروه های آزمایش و کنترل (109.44=f) و تفاضل پس آزمون و پیگیری در میزان کیفیت رابطه گروه های آزمایش و کنترل برابر با (0.960=f) بود.

  نتایج: این نوع درمان منجر به کاهش افسردگی و پایداری اثر درمان و هم چنین منجر به افزایش کیفیت رابطه در گروه آزمایش نسبت به کنترل (پس آزمون) شده اما در خصوص کیفیت رابطه در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیگیری تفاوتی بدست نیامد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها