• بررسی تاثیر آموزش فلسفه بر فرایند حل مسئله در بین دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهر اصلاندوز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 393
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پارس آباد شهر اصلاندوز انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 97 - 96 بود. برای این منظور 80 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و گواه (40 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها ابتدا از پرسشنامه حل مسأله لانگ و کسیدی (1996) استفاده شد. سپس برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در طی 5 جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید. در پایان دوره پرسشنامه های مذکور مجددأ توسط هر دو گروه تکمیل شد. مقایسه میانگین نمره های توانایی حل مسأله در گروه آزمایش و گواه با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت معناداری را نشان داد به عبارتی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش توانایی حل مسأله دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته است. هم چنین، تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش حل مسأله بر حسب جنسیت معنادار نبود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها