• بررسی نقش پارک های تفریحی- ورزشی بر کیفیت زندگی شهروندان کلانشهر رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش پارک های تفریحی- ورزشی بر کیفیت زندگی شهروندان بوده است.

  روش کار: جامعه آماری مورد نظر را شهروندان کلانشهر رشت تشکیل داده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 394 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی است که روش جمع آوری اطلاعات آن بصورت میدانی بوده است. جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک گروهی و آزمون توزیع دو جمله ای استفاده شد. کلیه فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزار 23spss تجزیه و تحلیل شدند.

   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین تمام متغیرهای مورد بررسی، بالاتر از سطح متوسط خود قرار دارد، هم چنین نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیرهای فرهنگی (12.95=t) و اجتماعی (16.03(t= نشان می دهد که پارک های تفریحی- ورزشی  بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و نتایج آزمون توزیع دو جمله ای برای متغیرهای روان شناختی و سلامت جسمانی نیز نشان می دهد که پارک های تفریحی- ورزشی بر ابعاد روانشناختی و سلامت جسمانی کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار می باشد.

   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که پارک های تفریحی- ورزشی بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روان شناختی و سلامت جسمانی کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها