• تحلیلی بر وضعیت پایداری کالبدی محلات شهری مطالعه موردی (محلات اسکان غیررسمی منطقه 4 شهر اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیلی بر وضعیت پایداری کالبدی محلات شهری مطالعه موردی (محلات اسکان غیررسمی منطقه 4 شهر اردبیل)

  پیامد رشد سریع شهرنشینی و رشد سکونتگاه های غیررسمی با مسایل و مشکلات متعدد از جمله رشد ناپایدار محلات شهری همراه است. امروزه ناپایداری برخی از محلات به عنوان یکی موانع عمده پیش روی توسعه شهری مطرح می شود که این ناپایداری در محلات اسکان غیررسمی تشدید می شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت پایداری کالبدی محلات اسکان غیررسمی که یکی از مسئله دارترین محلات به لحاظ پایداری می باشند تدوین یافته است. جامعه آماری پژوهش محلات اسکان غیررسمی شهر اردبیل می باشد، در این راستا منطقه 4 شهراردبیل که مشتمل بر 6 کانون اسکان غیررسمی می باشد به عنوان موردکاوی جهت مشاهدات میدانی و پرسشگری منتخب گردید. نوع تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. پس از مطالعه ادبیات در حوزه مورد نظر پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی در محیط نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته و جهت سنجش و رتبه بندی وضعیت کالبدی محلات هدف از مدل تاپسیس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که از بین 6 محله مورد بررسی، محله کاظم آباد با رتبه 1، پناه آباد بارتبه 2، حسین آباد رتبه 3، کلخوران رتبه 4، ایران آباد رتبه 5، مهر آباد رتبه 6، به ترتیب بالاترین به ترتیب بالاترین بالاترین تا پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند،بر اساس مشاهدات میدانی وضعیت محلاتبه غیر از محله کاظم آباد، ازنظر سنجده کالبدی مطلوب نبوده و محلات ایران آباد و مهرآباد به لحاظ کالبدی بسیار شکننده و آسیب پذیر می باشند. بنابراین برنامه ریزی متناسب با در نظر گرفتن اولویت مداخله مسئولین جهت بهبود وضعیت و ساماندهی هرمحله ضروری می نماید. در نهایت راهکارهایی نیز در جهت بهبود وضعیت آتی محلات ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها