• بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش های فرهنگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی

  اخیرا شرکت‌های مختلف پی برده اند که کسب موفقیت در انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تصویر برند در ذهن مشتریان خود تنها از طریق هدف قرار دادن مشتریان بیرونی امکان پذیر نیست. بازاریابی و برندینگ داخلی می‌تواند ازجمله مزایای رقابتی شرکت ها در کسب رضایت مشتریان باشد. بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی هر دو به ارزش‌های فرهنگی کارکنان توجه ویژه ای دارد و سعی می‌کند تا از طریق کارکنان به وعده هایی که سازمان‌ها به مشتریان می‌دهد عمل کند و باعث جذب هر چه بیشتر مشتریان به سازمان شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان می باشند تعداد افراد نمونه طبق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد برابر 100 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه مورد تائید چند نفر از اساتید و متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه  نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه شد. مدل پژوهش شامل شش فرضیه به کمک نرم‌افزار warppls با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. براساس یافته ها، ارزش‌های فرهنگی اثر مستقیمی بر روی عملکرد برند نداشته است، اما به طورغیرمستقیم اثرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها