• تاثیر توانمندسازی اخلاقی و باورهای اخلاقی درسبک زندگی خانواده ها برکاهش میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 571
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02144441784

  تاثیر توانمندسازی اخلاقی و باورهای اخلاقی درسبک زندگی خانواده ها برکاهش میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان

  توانمندسازی اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها اصلی ترین ارزش هایی است که باید در بنای یک زندگی سالم به آن توجه شود چراکه در نبود ارزش های اخلاقی و تقویت آنها بنای شکل گیری شخصیت دانش آموزان به خطر افتاده و آزار رسانی به روح و روان آنها اتفاق می افتد از این نظر توجه به این امر لازمه یک خانواده سالم است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه توانمندی اخلاقی و باورهای اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها بر کاهش میزان آزاردیدگی هیجانی انجام گرفت. روش پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشاوران دفاتر روانشناسی خانواده شهر اهواز می باشد که 110 مشاور و دستیار مشاور به عنوان نمونه به روش هدفمند انتخاب شدند ابزارهای پژوهش چهار پرسشنامه توتنمندسازی اخلاقی، باورهای اخلاقی، سبک زندگی و آزاردیدگی هیجانی بود که پایایی آنها به ترتیب 0.89، 0.91، 0.86 و 0.82 از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون از نوع معادلات ساختاری) استفاده شد. پژوهش نشان داد توانمندسازی اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها می تواند میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان را کاهش دهد. همچنین باورهای اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها می تواند میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان را کاهش دهد. توانمندسازی اخلاقی و باورهای اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها می تواند آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان را کاهش دهند و از آسیب ها و پیامدهای منفی آزاردیدگی در فرزندان جلوگیری کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها