• بررسی تأثیر دستکاری تعهدی سود بر رابطه فرا اعتمادی و عملکرد شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/16
  • تعداد بازدید: 461
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر دستکاری تعهدی سود بر رابطه فرا اعتمادی و عملکرد شرکت

  این پژوهش به بررسی تاثیر دستکاری تعهدی سود بررابطه فرااعتمادی و عملکرد شرکت پرداخته است. نمونه آماری شامل 104 شرکت در بازده سال های 1393 تا 1398 انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی یا تلفیقی حسب مورداستفاده شد. این داده های ترکیبی از داده های مربوط به شرکت های مختلف در سال های مختلف است و به صورت مشاهده ای شرکت-سال در نظر گرفته شدند.

  برای تحلیل و آزمون فرضیه ها از نرم افزار ایویوز استفاده می شود. در هر کدام از مدل های برازش شده، آزمون های مختلفی نیز انجام شدند. در خصوص آماره های مختلف مطرح شده در این آزمون ها، تصمیم گیری بر اساس مقایسه آماره های بدست آمده با مقادیر بحرانی و همچنین از طریق مقایسه احتمال بدست آمده از آماره مورد نظر با سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) انجام گردید.

  نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد در فرضیه اول، فرااعتمادی مدیران بر عملکرد شرکت ها تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ زیرا ضمن منفی بودن علامت ضریب رگرسیونی (0.064-)؛ احتمال آماره تی آن (0.0000) کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد. لذا فرضیه اول در سطح اطمینان 95% تأیید می‌گردد. در فرضیه دوم: با انجام دستکاری تعهدی سود واقعی رابطه فرااعتمادی با عملکرد شرکت تعدیل می شود؛ زیرا ضمن منفی بودن علامت ضریب رگرسیونی (0.016-)؛ احتمال آماره تی آن (0.2921) بیشتر از سطح خطای 5% می‌باشد. لذا فرضیه دوم در سطح اطمینان 95% رد می‌گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها