• نقش اخلاق بازاریابی اسلامی در تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان شهرداری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 194
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  نقش اخلاق بازاریابی اسلامی در تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان شهرداری)

  اخلاق از مهمترین مباحث دینی است. زیرا بدون اخلاق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان می یابد. این پژوهش به بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیرهای اخلاق بازاریابی اسلامی، تعهد و اعتبار برند پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان و رؤسای شهرداری های شهر رشت است که یکی از شهرداری های پر تردد در این شهر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  به علت محدود بودن تعداد کارکنان، پرسشنامه ها به صورت سرشماری میان کل افراد جامعه ( 152 نفر) توزیع شد که در نهایت 110 پرسشنامه سالم و بدون نقص بازگشت داده شد که نرخ بازگشت برابر 72% به دست آمد. روایی پرسشنامه در ابتدا به صورت صوری (نظرات اساتید دانشگاه) مورد تأیید قرار گرفت و سپس از طریق نرم افزار، روایی همگرا و واگرا بررسی گشت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته هانشان داد که اخلاق کار اسلامی تأثیر مثبتی بر اخلاق بازاریابی اسلامی و تعهد سازمانی دارد. اخلاق بازاریابی اسلامی نیز بر اعتبار برند اثرگذار است. همچنین تأثیر اعتبار برند و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان مورد تأیید می باشد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها برای افزایش عملکرد سازمانی باید بر اخلاق کار اسلامی تأکید کنند تا آن با اثرگذاری بر تعهد سازمان، اخلاق بازاریابی اسلامی و اعتبار برند، عملکرد را ارتقا بخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها