• بررسی رکود تورمی ناشی از سیاست های اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن موردمطالعه (سال های 1383-1399)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/14
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی رکود تورمی ناشی از سیاست های اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن موردمطالعه (سال های 1383-1399)

  این پژوهش در سال های دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژد تا دکتر روحانی می باشد که نتایج برآورده شده است. داده های آماری نرم افزار ایویوز بر پایه روش دی هان و سومنر وجود رکورد تورمی را نشان می دهد.

  از ارتباط کواریانس نرخ تورم و رشد تولید ناخالص واقعی، رکود تورمی قابل تشخیص می باشد همانطور که مشاهده شد اقتصاد ایران طی سال های 1383 تا 1399 دارای کواریانس نرخ تورم و رشد تولید ناخالص واقعی منفی باشند یعنی، در آن سال رکود تورمی اتفاق افتاده است.

  با بررسی نقدینگی مشاهده می شود روند تغییرات رشد در سال های 1388 تا 1391 و 1396 تا 1399 رکورد تورمی با شدت بیشتری مشاهده شده است رکود تورمی نیز در اقتصاد ایران هم روند افزایشی و هم کاهشی در حجم پول داشته است. این مسئله دقیقاً برای دوره رکود تورمی (1392 تا 1395) نیز مصداق دارد.

  همچنین مشاهده شد که اثر نقدینگی و اثرات ناشی از تعدیل در رکود تورمی که در یک دوره با  کاهش ظاهر شده است. درواقع، علت روند نوسانی رشد حجم پول وجود سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی است که در مقاطع زمانی مختلف بر پایه مصلحت های اقتصاد ایران اتخاذ شده است، اما شاخص بهای مصرف خانوار از عواملی بود که بر دوره زمانی رکود تورمی اثر عکس داشته اند در مقابل نقدیندگی و اثرات ناشی از ان مثبت بوده همچنین سیاست های مصلحت گرایانه باعث بروز اثرات بلندمدت و ماندگاری رکود تورمی می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها