• نقش اینترنت اشیا در تغییر سلامت و زندگی روزمره جوانان شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/24
  • تعداد بازدید: 394
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش اینترنت اشیا در تغییر سلامت و زندگی روزمره جوانان شهر تهران

  هدف از تحقیق حاضر ، بررسی نقش اینترنت اشیا در تغییر سلامت و زندگی روزمره جوانان شهر تهران بود . نوع روش تحقیق در مطالعه پژوهش پیشرو توصیفی و از نوع پیمایشی بود . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1401 - 1400 می باشد که تعداد 950 دانشجو در رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه می باشد .

  حجم نمونه مطابق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با 274 نفر از دانشجویان رشته علوم ارتباطات و مطالعات رسانه است . روش نمونه گیری استفاده از نمونه گیری طبقه ای ( به دلیل استفاده از جنسیت دانشجویان دختر و پسر ، مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ) است . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اینترنت اشیاء آتزوری و همکاران ( 2010 ) و پرسشنامه سبک زندگی ظهیری خواه ( 1400 ) بود .

  برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی ( آزمون t برای گروه های مستقل، آزمون f ) با 0.05= α و نرم افزار آماری spss نسخه 21 استفاده شد . یافته ها نشان داد : اینترنت اشیاء بر تغییرات زندگی روزمره جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد . اینترنت اشیاء بر سلامت جوانان شهر تهران نقش مثبت و معنادار دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها