• بررسی اثر آموزش ضمن خدمت بر چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش ( مطالعه موردی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/12
  • تعداد بازدید: 284
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی اثر آموزش ضمن خدمت بر چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش ( مطالعه موردی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو )

  امروزه ما در یک جامعه سازمانی زندگی می کنیم که منابع انسانی بخش اصلی آن سازمان ها محسوب می شوند. یکی از ویژگی های مهم که در سازمان های امروز مطرح است ، چابکی سازمانی می باشد که شامل قابلیت ها و توانایی های منابع انسانی سازمان ازقبیل سرعت پاسخگویی، شایستگی ، سرعت عمل، انعطاف پذیری و... می باشد.

  هدف پژوهش حاضر یافتن رابطه ای معنا دار بین آموزش ضمن خدمت کارکنان و چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نوع کمی، از لحاظ رویکرد قیاسی، ازنظر ماهیت توصیفی - همبستگی، از حیث هدف کاربردی می باشد. دراین پژوهش پرسشنامه های استاندارد آنلاین بین 32 نفر از 36 نفرکارکنان بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو به عنوان جامعه نمونه ( طبق فرمول کوکران ) توزیع گردید که پس از تکمیل و ارسال پاسخ نامه ها، خروجی پاسخ ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد: 1. بین آموزش ضمن خدمت و چابکی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 2. بین انگیزش کارکنان و چابکی سازمان رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. 3. آموزش ضمن خدمت کارکنان می تواند از طریق ایجاد انگیزش در آنها باعث افزایش چابکی سازمان گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها