• بررسی ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تبیین نقش تعدیلگر ویژگی های هیئت مدیره

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 198
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تبیین نقش تعدیلگر ویژگی های هیئت مدیره

  پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه ضعف کنترل های داخلی و همزمانی قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های هیئت مدیره در بین شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین ضعف سیستم کنترل داخلی و همزمانی قیمت سهام رابطه‌ معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های هیئت مدیره رابطه بین ضعف سیستم کنترل داخلی و همزمانی قیمت سهام را تعدیل می کند.

  همزمانی قیمت سهام در قیمت سهام منعکس می‌شود و ناکارآمدی کنترل داخلی بر صحت گزارش داخلی مدیریت تاثیر می گذارد و موجب تاخیر در دسترسی اطلاعات داخلی می شود. از این رو ضعف کنترل داخلی، منجر به تخصیص ناکارآمدی منابع از سوی مدیران می شود. ضعف کنترل داخلی صحت اطلاعات مالی را کاهش می دهد و در نتیجه شرایط فرصت طلبی و ارائه نادرست جریان نقدی را برای مدیران فراهم می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها