• مدل سازی رفتار گله ای و تصمیمات سرمایه گذاران با نقش متغیر میانجی احساسات سرمایه گذار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 270
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مدل سازی رفتار گله ای و تصمیمات سرمایه گذاران با نقش متغیر میانجی احساسات سرمایه گذار

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر رفتار گله ای بر تصمیم سرمایه گذاری با نقش میانجی احساسات سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این تحقیق شامل سرمایه گذاران در بازارهای سهام در منطقه 8 شهر تهران می باشد.

  تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علّی قرار می گیرد؛ داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند که دارای 25 سوال می باشد و معیار ارزش گذاری برای سوالات پرسشنامه حاضر مقیاس پنجگانه طیف لیکرت می باشد؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی وضعیت شاخص های طراحی شده و تایید آنها و از تکینک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است و نرم افزار مورد استفاده لیزل است؛ نتایج نشان دادند که رفتار گله ای بر احساسات سرمایه گذار وتصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تاثیر دارد و همچنین احساسات سرمایه گذار بر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها