• ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

  سابقه و هدف: سلامت معنوی ازجمله سرمایه های باارزشی است که سلامت روان انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین‌رو، هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی ارتباط بین سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 بود.

  روش کار: در این پژوهش مقطعی 267 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با روش نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ی سلامت روان گلدنبرگ و پرسش‌نامه‌ی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آزمون آماری پیرسون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، میانگین نمره‌ی سلامت روانی شرکت‌کنندگان 2.98 و میانگین نمره‌ی سلامت معنوی آنان 3.62 بود. علاوه‌براین، بین سلامت روانی و سلامت معنوی همبستگی معناداری وجود داشت (r=0.324). بیشترین همبستگی سلامت معنوی نیز با بُعد افسردگی و کمترین همبستگی آن با بُعد نشانه های جسمانی بود.

  نتیجه‌گیری: ارتقاء سلامت روان قشرهای موثر و سازنده‌ی جامعه لازمه‌ی پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است. نتایج نشان داد که سلامت معنوی در کارکنان دانشگاه بر سلامت روان آنان تاثیرگذار بود. ازاین‌رو، برنامه ریزی برای ارتقای آن ازجمله مسائلی است که مسئولان و سیاست‌گذاران مربوط باید مدنظر قرار دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها