• طراحی مدلی برای استراتژی برندسازی صادرات بین المللی در کسب و کار مورد مطالعه: شرکت بوتان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/04
  • تعداد بازدید: 184
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  طراحی مدلی برای استراتژی برندسازی صادرات بین المللی در کسب و کار مورد مطالعه: شرکت بوتان

  هدف این تحقیق شناسایی مدلی برای صادرات محصولات شرکت بوتان است. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی - اکتشافی و در بعد جمع آوری از نوع مقطعی است. رویکرد این تحقیق نیز پیمایشی - اکتشافی است. بدین منظور با استفاده از تکنیک ahp ، اوزان فاکتورهای swot (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید) استخراج و با کمک ماتریس آن استراتژیها تدوین شده، سپس این استراتژیها با کمک دو تکنیک qspm و topsis فازی اولویت بندی گردید و اهداف کمی و کوتاه مدت تعیین شده است .

  جامعه آماری این تحقیق شرکت بوتان در استان تهران و نمونه تحقیق خبرگان و مدیران این شرکت به تعداد 10 نفردر نظر گرفته شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس اهداف و چشم انداز شرکت طراحی و تدوین گردیده و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قوت ها نسبت به ضعفها امتیاز بالاتری دارند .و نتایج اولویت بندی استراتژی ها با تکنیک qspm و topsis تقریبا مشابه هم بوده است نتایج تحلیل فرضیه ها بر اساس نرم افزار لیزرل نشان دهنده تایید دو فرضیه تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر صادرات محصولات شرکت بوتان و رد فرضیه تاثیرعوامل فرهنگی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها