حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی جهت گیری بازارگرایی، گرایش به فناوری و بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد ارتباط با مشتری در زمینه شرکت های صنعتی شهر ساری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/16
  • تعداد بازدید: 275
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی جهت‌گیری بازارگرایی، گرایش به فناوری و بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد ارتباط با مشتری در زمینه شرکت‌های صنعتی شهر ساری

  ﻣﺤیط ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻣﺮوز ﺑﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛیﺮ رﻗﺎﺑﺖ میان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و تغییرات سریع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و تغییر ﻣﺪاوم ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و نیازهای ﻣﺸﺘﺮیﺎن اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮفقیت در ﺑﺎزار و افزایش ﻓﺮوش، نیازمند ﻃﺮاحی و اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ، رضایت ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را تامین ﻛﻨﻨﺪ.

  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در پی ﺑﺮرسی جهت گیری بازارگرایی، گرایش به فناوری و بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد ارتباط با مشتری در زمینه شرکت های صنعتی شهر ساری اﺳﺖ. روش تحقیق پیمایشی و از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪگیری، ﺗﺼﺎدفی ﺳﺎده می ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﺮم اﻓﺰار amos تحلیل ﺷﺪ. یافتهﻫﺎ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﮔﺮایی و گرایش ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری؛ ﺑﻪ قابلیت بازاریابی اﻟﻜﺘﺮونیکی منتهی می ﺷﻮد به‌طوری که این قابلیت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺮﻛﺖها تاثیر مثبتی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها