حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی رابطه بین اخلاق کاراسلامی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/16
  • تعداد بازدید: 326
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی رابطه بین اخلاق کاراسلامی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام‌آباد غرب

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب پرداخته است. این پژوهش از پژوهش‌های کاربردی می‌باشد که با استفاده از روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام‌آباد غرب شامل 314 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری 173 نفر تعیین‌شده است.

  پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و داده‌های پژوهش با استفاده از 3 پرسشنامه استاندارد، اخلاق کار اسلامی درویش (2000)، تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) و رضایت شغلی (jid) جمع‌آوری گردید و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده ‌شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده ها تجزیه‌و تحلیل شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بین اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اخلاق کار اسلامی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها