• پیش بینی تاب آوری دانشجویان در ایام کرونا بر اساس مولفه های هوش معنوی و اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان در ایام کرونا بر اساس مولفه‌های هوش معنوی و اجتماعی

  سابقه و هدف: یکی از راه‌های مواجهه با بلایای مختلف مانند ویروس کرونا افزایش تاب‌آوری است؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان در ایام کرونا بر اساس مولفه‌های هوش معنوی و اجتماعی بود.

  روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند در سال تحصیلی 1400-۱399 بود که از میان آنان 260 نفر به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند و به پرسش‌نامه های هوش معنوی کینگ، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران و تاب‌آوری کونور و دیویدسون پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معنی‌داری بین هوش معنوی (0.572=r) و هوش اجتماعی (0.633=r) با تاب‌آوری وجود داشت (0.01>p). علاوه‌براین، مولفه های هوش معنوی شامل تفکر وجودی-انتقادی (p<0.01 و 0.209=β)، ارائه معنای شخصی (p<0.01 و 0.260=β)، آگاهی متعالی (p<0.01 و 0.319=β) و توسعه حالت هوشیاری (p<0.01 و 0.108=β) و مولفه‌های هوش اجتماعی شامل پردازش اطلاعات اجتماعی (p<0.01 و 0.353=β)، آگاهی اجتماعی (p<0.01 و 0.259=β) و مهارت‌های اجتماعی (p<0.01 و 0.205=β) به‌صورت مثبت تاب‌آوری را پیش‌بینی کردند.

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، ایجاد و گسترش برنامه‌هایی در جهت تقویت هوش معنوی و اجتماعی به‌منظور افزایش سطح تاب‌آوری دانشجویان توصیه می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها