حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستانهای دولتی ایلام)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستانهای دولتی ایلام)

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستانهای دولتی ایلام) انجام شد. در جهت انجام این پژوهش به یک مورد کاوی در میان کارکنان بیمارستانهای دولتی ایلام پرداخته شد. در این پژوهش 261 نفر از کارکنان بیمارستانهای دولتی ایلام از میان جامعه ی 800 نفری به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار spss20 و لیزرل انجام شد.

  نتایج پژوهش نشان داد: فرهنگ  ایمنی در تاثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستانهای ایلام نقش میانجی دارد (میزان تاثیر: 0.71). آگاهی ایمنی در تاثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستانهای ایلام نقش میانجی دارد (میزان تاثیر: 0.53). رهبری اخلاقی بر فرهنگ ایمنی در بیمارستانهای ایلام تاثیر دارد (میزان تاثیر: 0.99). رهبری اخلاقی بر آگاهی ایمنی در بیمارستانهای ایلام تاثیر دارد (میزان تاثیر:0.69). فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی در بیمارستانهای ایلام تاثیر دارد (میزان تاثیر:0.72). آگاهی ایمنی بر عملکرد ایمنی در بیمارستانهای ایلام تاثیر دارد میزان تاثیر:0.77). به طور کلی از نتایج به دست آمده میتوان دریافت که رهبری اخلاقی، میتواند با فراهم کردن بستری برای ارتقاء فرهنگ ایمنی و همچنین افزیش آگاهی ایمنی میتواند عملکرد ایمنی را بهبود بخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها