حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی لوازم خانگی با نقش تعدیلی درگیری شناختی و عاطفی ( مشتریان لوازم خانگی امرسان )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی لوازم خانگی با نقش تعدیلی درگیری شناختی و عاطفی ( مشتریان لوازم خانگی امرسان )

  این پژوهش به بررسی تاثیر اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی لوازم خانگی با نقش تعدیلی درگیری شناختی و عاطفی پرداخته شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و استنباطی از آزمون تحلیل مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و pls بود، جامعه آماری پژوهش لوازم خانگی امرسان  به تعداد نامحدود می باشند. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

  و از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل واقع شدند. یافته های حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد که اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی در لوازم خانگی امرسان تاثیر معناداری دارد. درگیری شناختی بر رابطه بین اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی در لوازم خانگی امرسان تاثیر تعدیلی معناداری دارد. درگیری عاطفی بر رابطه بین اعتماد بر نگرش به برچسب های انرژی در لوازم خانگی امرسان تاثیر تعدیلی معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها