• بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی کوپل با تغییرات ابعاد بازشو با در نظرگرفتن سطوح عملکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/22
  • تعداد بازدید: 221
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی کوپل با تغییرات ابعاد بازشو با در نظرگرفتن سطوح عملکرد

  دیوار برشی فولادی کوپل به دلیل تامین فضاهای بزرگ برای ایجاد کاربری های گوناگون در طبقات و ملاحظات معماری از قبیل درها، پنجره ها و راهروها مورد توجه طراحان قرار گرفته است. در این تحقیق، به بررسی اثر زلزله های نزدیک و دور از گسل بر روی دو مجموعه قاب با سیستم دیوار برشی فولادی کوپل میان مرتبه پرداخته شده است. در هر دو مجموعه، سازه ی دیوار برشی فولادی کوپل 8 طبقه با تغییرات ابعاد بازشو یکی به طول 1 متر و دیگری به طول 2 متر و عرض 0.6 متر و 0.9 متر(مجموعا تعداد 4 قاب) با منظمی در پلان در نظر گرفته شده است.

  سازه ها به صورت سه بعدی در نرم افزار  etabs طراحی و سپس قاب دو بعدی کناری در نرم افزار opensees تحلیل غیرخطی شده اند. در این تحقیق، از تحلیل های استاتیکی غیرخطی بارافزون و دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی استفاده شده است. در تحلیل های استاتیکی غیرخطی بارافزون، برش پایه در برابر جابجایی لحاظ گردیده و در تحلیل های دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، مقادیر تغییرمکان نسبی، مطلق، برش وارد بر طبقات و برش پایه بررسی شده است. نتایج حاصله از تحلیل های غیرخطی گویای این مطلب است که با افزایش ابعاد بازشوها، میزان تغییرمکان نسبی و مطلق طبقات افزایش و همچنین با کاهش ابعاد بازشوها میزان برش وارد بر طبقات و برش پایه کاهش مییابد که این مسئله نشانگر تاثیر زیاد ابعاد بازشوها بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی کوپل با در نظرگیری سطوح عملکرد قاب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید