• اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر خودکنترلی کاربران سایت های پورنوگرافی نوجوانان شهر آبادان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/01
  • تعداد بازدید: 287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09217441710

  اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر خودکنترلی کاربران سایت های پورنوگرافی نوجوانان شهر آبادان

  امروزه وابستگی زندگی مدرن به فناوری کامپیوتر در زمینه‌های مختلف واقعیتی انکارناپذیر اســت. طبیعتاً هرگونه توســعه و نوآوری در ارتباط با فنّاوری‌های مدرن، زمینه و بستری را برای افراد سودجو و بزهکار فراهم می‌آورد. نوجوانان بیشترین قربانیان سایت های غیراخلاقی و پورنوگرافی به شمار می روند. درواقع، زمینه‌های کنجکاوی، تأثیرپذیری و یادگیری نوجوانان سبب شده تا نسبت به بزرگ‌سالان بیشتر به مسائل جنسی توجه نموده و از این رهگذر به آثار هرزه نگارانه بیشتر گرایش یابند و بالطبع آسیب بیشتری ببینند.

  این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان کاربر سایت های پورنوگرافی شهرآبادان پرداخت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر سایت های پورنو گرافی ساکن شهرآبادان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند.

  حجم نمونه شامل 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. اعضای گروه آزمایش، به‌صورت گروهی تحت آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند که جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس (2014) استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه خودکنترلی تانجی (2004) بود. داده ها با روش های آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در افزایش خودکنترلی و ابعاد آن موثر بوده است؛ بنابراین توجه به آموزش تنظیم هیجان در مدارس اهمیت زیادی دارد و عامل مهمی در خودکنترلی نوجوانان به شمار می رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها