• نقش فضای سایبری بر تغییرات سبک زندگی (با تاکید بر جوانان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/23
  • تعداد بازدید: 166
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  نقش فضای سایبری بر تغییرات سبک زندگی (با تاکید بر جوانان)

  سبک زندگی مجموعه ای از ارزش ها، طرز تلقی ها، شیوه های رفتاری، و سلیقه هاست که متأثر از نوع باورها (جهان‌بینی) و  ایدئولوژی حاکم بر فرد و جامعه است، و در دنیای مدرن امروز، رشد بی رویه ی رسانه ها و فناوری های نوین اطلاعاتی باعث شده تا فضای سایبر بر همه ی ابعاد زندگی انسان سایه افکند. فضای سایبر، دنیایی جدید و موازی است که با خطوط ارتباطی جهان خلق و نگهداری می شود و جزئی از زندگی اجتماعی و آمیخته با آن است. لذا این پژوهش با هدف «بررسی نقش فضای سایبری بر تغییرات سبک زندگی (با تاکید بر جوانان)» انجام شده است. روش تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی و پیمایش بوده است.

  جامعه آماری، جوانان شهر یزد (182094نفر) بودند که تعداد «384نفر» به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور سنجش سبک زندگی از مقیاس شیردل و همکاران (1400) و برای سنجش استفاده از فضای سایبر از مقیاس محقق ساخته استفاده شده است. داده های به دست آمده با نرم افزار spss نسخه 24 مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از ضرایب رگرسیون نشان داد که فضای سایبر بر مولفه های سبک زندگی «استفاده از سبک های فراغتی نوین، استفاده از سبک زندگی دینی، مدیریت بدن، استفاده از رسانه های خارجی، استفاده از سبک زندگی ورزشی و استفاده از رسانه های نوین»، به ترتیب تاثیر «6/42، 9/38، 4/21، 2/33، 4/18 و 7/46 درصد» دارد (p<0.05). بنابراین آموزش، آگاه سازی و تقویت رسانه های داخلی برای مقابله با اثرات منفی فضای سایبر بر جوانان، بسیار ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها