حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر ابعاد تعامل ادراک شده اینترنتی بر قصد استفاده مداوم کاربران با نقش های میانجی زیبایی شناسی، جذابیت درک شده و نگرش مصرف کننده(مورد مطالعه: مشتریان شهر فرش)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/02
  • تعداد بازدید: 185
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر ابعاد تعامل ادراک شده اینترنتی بر قصد استفاده مداوم کاربران با نقش های میانجی زیبایی شناسی، جذابیت درک شده و نگرش مصرف کننده(مورد مطالعه: مشتریان شهر فرش)

  این تحقیق بررسی تاثیر  ابعاد تعامل ادراک شده اینترنتی بر قصد استفاده مداوم کاربران با نقش های میانجی زیبایی شناسی، جذابیت درک شده و نگرش مصرف کننده باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظور تجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss.v24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.v3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است.

  جامع این تحقیق را مشتریان شهر فرش تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها حغیر قابل می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی جمع آوری شده است.

  نتایج پژوهش نشان می دهد که  متغییر های تعامل درک شده بر قصد استفاده مستمر با نقش میانجی ارزش ذاتی و نگرش (0.341) ارزش ذاتی بر قصد استفاده مستمر با نقش میانجی نگرش (0.104) تعامل درک شده بر ارزش ذاتی (0.393) شخصی سازی درک شده بر زیبایی شناسی (0.334) شخصی سازی درک شده بر جذابیت درک شده (0.406) کنترل درک شده بر زیبایی شناسی (0.202) کنترل درک شده بر جذابیت درک شده (0.167) پاسخگویی درک شده بر زیبا شناسی (0.123) پاسخگویی درک شده بر جذابیت درک شده (0.219) در مشتریان شهر فرش تاثیر معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید