• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات

  هدف: نظر به اهمیت حاکمیت ­الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط­ مشی­ گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش ­های نظری مرتبط در­ایران، هدف این پژوهش دست­یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است.

  روش شناسی:­این تحقیق به روش ­کیفی ­داده بنیاد انجام شده ­است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در­زمینه تدوین خط­ مشی توسعه ­صادرات از­دانش و تجربه ­عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه ­گیری گلوله برفی انتخاب و داده ­ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است.

  یافته ها:­پس­ از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه­ ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات"­احصاء شد­که شامل ابعاد­اصلی (مشارکت ذی نفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته­ ها نشان داد که مطالبه­ گری صادرکنندگان، اولویت ­دهی به صادرات­ غیرنفتی، و گسترش ict  از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت ­الکترونیک­ در تدوین­ خط­ مشی توسعه صادرات"­هستند.

  محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می ­تواند به پیامدهایی مانند ­اعتماد­ صادرکنندگان،­رضایت ­ذی نفعان حوزه صادرات، ­مشروعیت ­و­ بهبود­ کیفیت خط­ مشی ­های ­صادراتی ­منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذی نفعان بالا­برده و کیفیت خط ­مشی ­ها را در­کشور ­ارتقاء­می ­دهد. ابتکار یا ارزش مقاله: این تحقیق  با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها