• بررسی تاثیر جریان نقد آزاد بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با میانجیگری چرخش حسابرس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 90
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر جریان نقد آزاد بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با میانجیگری چرخش حسابرس

  در این پژوهش بررسی تأثیر جریان نقد آزاد بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با میانجیگری چرخش حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در راستای بررسی این موضوع، پنج فرضیه بیان شده است و برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت استفاده شده است.

  جامعه آماری پژوهش طبق الگوی غربال گری و روش حذفی نظام مند در بر دارنده 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 6 ساله از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1396 است. یافته های پژوهش نشان داد که جریان نقد آزاد بر مدیریت سود اثر معنی دار ندارد. همچنین چرخش اختیاری حسابرس بر مدیریت سود تأثیر منفی و معنی دار دارد. اما چرخش اجباری حسابرس بر مدیریت سود اثر مثبت و معنی دار دارد. یافته های همچنین نشان داد که چرخش اختیاری حسابرس بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اثر منفی و معنی دار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها