• اثربخشى درمان گروهى مبتنى بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکرى ، نگرانى از تصویر بدنى و ترس از ارزیابى منفى در متقاضیان جراحى هاى زیبایى

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اثربخشى درمان گروهى مبتنى بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکرى ، نگرانى از تصویر بدنى و ترس از ارزیابى منفى در متقاضیان جراحى هاى زیبایى

  در پژوهش حاضر تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری، تصویر بدنی و ترس از ارزیابی منفی در متقاضیان جراحی زیبایی شهرستان آمل بررسی شد.

  روش: پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود که برای تعیین حجم نمونه ابتدا 145 نفر از متقاضیان جراجی زیبایی جهت اجرای پیش آزمون و غربالگری با روش نمونه گیری در دسترس از میان 3 مرکز جراحی انتخاب و به پرسشنامه های نشخوارفکری نالن هوکسیما و مارور (1991)، ترس از تصویر بدن لیتلتون (2005) و ترس از ارزیابی منفی لری (1983) پاسخ دادند.

  از این تعداد 30 نفر که در مقیاس ها بالاترین نمره را کسب کردند انتخاب و با همین روش در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (هفته ای یک جلسه) 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

  براساس نتایج تحلیل کواریانس بین دو گرو آزمایش و کنترل پس از اجرای درمان مبتنی برپذیرش و تعهد تفاوت معناداری وجود داشت . به طوری که میانگین نمره پس آزمون نشخوارفکری، ترس از تصویر بدن و ترس از ارزیابی منفی گروه آزمایش  نسبت به گروه کنترل کاهش یافت 0.001>p.

  نتیجه گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری، تصویر بدنی و ترس از ارزیابی منفی متقاضیان جراحی زیبایی موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها