• اثر خود هویتی سبز بر تغییر قصدخرید با نقش میانجی ارزش ادراکی و تعدیل کنندگی خودهمسویی (مورد مطالعه :مشتریان فروشگاه اینترنتی جوپزی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 299
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثر خود هویتی سبز بر تغییر قصدخرید با نقش میانجی ارزش ادراکی و تعدیل کنندگی خودهمسویی (مورد مطالعه :مشتریان فروشگاه اینترنتی جوپزی)

  هدف: بررسی تأثیر نقش ارزش ادراکی و خود همسویی در خود هویتی سبز و تغییر قصد خرید از دیدگاه مشتریان بوده است.

  روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه اینترنتی جوپزی که حجم نمونه 384 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 spss و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار pls2 smart استفاده شده است.

  یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنیدار خود هویتی سبز و ارزش ادراکی بر تغییر و خرید محصولات دارد. خود همسویی نقش تعدیل کنندگی در تأثیر خود هویتی سبز بر ارزش ادراکی دارد. بیشتر اینکه ارزش ادراکی نقش میانجی در تأثیر خود هویتی سبز بر تغییر قصد خرید دارد.

  نتیجه گیری: این تحقیق یکی از اولین مطالعات در ایران است که دیدگاه مصرف کنندگان را به جای تولیدکنندگان در حوزه نقش ارزش ادراکی و خود همسویی در خود هویتی سبز و تغییر قصد خرید در نظر گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها