• تجزیه و تحلیل اثر ویژگی های بنیادی شرکت ها و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
  • تعداد بازدید: 641
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بازده سهام یکی از مهم ترین مفاهیمی است که مورد علاقه سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی است. از این رو این تحقیق با در نظر گرفتن بازده سهام به عنوان متغیر وابسته، به تجزیه و تحلیل اثر ویژگی های بنیادی شرکت ها و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سال های (1391-1395) دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 153 شرکت از صنایع مختلف به عنوان نمونه انتخاب شدند. اهداف تحقیق در قالب 16 فرضیه تبیین شده است و تمامی فرضیهها در سطح اطمینان 95% و با خطای 5% مورد آزمون قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با نرم افزار eviews8 بهره گرفته شده است. در ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، نتایج تحقیق نشان می دهد؛ بین متغیرهای نقدینگی (نسبت جاری) و سودآوری (بازده دارایی) با بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین اهرم مالی (نسبت بدهی) با متغیر بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین دیگر متغیرهای مستقل با بازده سهام ارتباط معنیداری وجود ندارد. همچنین بین متغیر کیفیت حسابرسی و بازده سهام ارتباط معناداری یافت نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها