• بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس و تأمین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
  • تعداد بازدید: 346
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس و تأمین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. روش تحقیق از نوع توصیفی است و با توجه به اینکه می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار گیرد از نوع کاربردی بوده و با توجه به استفاده از ارقام تاریخی، تحقیق گذشته نگر است. برای گزینش شرکت های موجود در نمونه، نمونه گیری مبتنی بر روش حذف سیستماتیک استفاده گردید. گردآوری اطلاعات در دو مرحله تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ای و صورت های مالی ارائه شده در بورس اوراق بهادار استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1395 است که بر اساس شرایط مندرج در بخش نمونه آماری، داده های 193 شرکت تحلیل شدند. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف نمونه مورد بررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده های مرتبط به جنبه های تحقیق استفاده شد. برای استخراج داده ها از نرم افزار اکسل و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار ایویوز 10 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که دوره تصدی حسابرس تأثیر معنی داری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ندارد. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد تأمین مالی از طریق بدهی تأثیر معنی داری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها