• آنالیز ارتعاشات صفحات نازک با استفاده از روش المان محدود موجک بی اسپلاین درون بازه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از کاربردهای موجکها،استفاده در روشهای المان محدود برای ایجاد نوع جدیدی از المانها می باشد. موجک بی اسپلاین، به علت دارا بودن خاصیت انطباق پذیری و ویژگیهایی مانند محمل فشرده و شبه متعامد بودن، در روشهای گوناگون به کار گرفته شدند. در این تحقیق با درنظر گرفتن تابع مقیاس بی اسپلاین درون بازه ای به عنوان تابع آزمون، المان صفحه ی خمشی نازک ساخته شده است.در تشکیل المان بر پایه ی موجک، المان تغییر شکل که به وسیله ی ضرایب موجک و در فضای موجکی بسط داده شده است، با استفاده از ماتریس تبدیل نوع المان c1  درجات آزادی فیزیکی در فضای المان محدود،انتقال داده می شود. سپس بر اساس تابع انرژی پتانسیل کل برای صفحه ی خمشی نازک،ماتریسهای جرم و سختی برای این المانها ساخته می شود.در نهایت، دقت المانهای ارائه شده، از طریق چند مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که المان به کار گرفته شده، دارای دقت هفتاد برابری نسبت به المانهای صفحه ی خمشی نازک رایج،می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها