همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی ار تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود-مطالعه موردی پروژه تونل نیایش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1051
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، احداث سازه های زیرسطحی و تونل های حمل و نقل شهری بمنظور تامین زیرساخت های شهری، ضروری می باشد. حفر تونل باعث تغییر شکل در سازه های سطحی و زیرسطحی شده، از طرفی وجود ساختمان ها نیز بر جابجایی زمین در اثر تونلسازی تاثیر گذارند. لذا بررسی و برآورد اثر متقابل تونلسازی و سازه های سطحی، از لحاظ تاثیری که وجود سازه های سطحی بر پروفیل های نشست ناشی از تونلسازی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر محققین مطالعات خود را با تمرکز بر عوامل مختلفی انجام داده اند. در این مقاله سعی شده است که تاثیر هندسه و وزن ساختمان بر منحنی های نشست سطح زمین در اثر حفر تونل، بررسی گردد. بدین منظور از روش عددی اجزاء محدود (fem) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد طبقات ساختمان و در نتیجه افزایش وزن ساختمان، نشست در سطح زمین افزایش می یابد. وجود یک ساختمان 2 طبقه میزان نشست از 29 میلیمتر در حالت سطح آزاد را به 37.45 میلیمتر رسانده، و نشست در ساختمان 8 طبقه به 42.6 میلیمتر رسیده، که افزایش 13.6 میلیمتری را در پی دارد. افزایش وزن ساختمان باعث افزایش جابجایی های افقی سطح زمین نیز شده است. افزایش عرض ساختمان موجب کاهش نشست ها در سطح زمین شده، که این موضوع را می توان ناشی از گسترش محدوده صلبیت زمین بواسطه پی ساختمان دانست، که باعث کاهش جابجایی افقی در سطح زمین نیز شده است. افزایش طول ساختمان موجب افزایش نشست سطح زمین شده، هرچند این تغییرات در مقایسه با تغییرات ایجاد شده با افزایش عرض ساختمان، بسیار کمتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها