• بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تصویربدنی با نشانه های اختلال خوردن در دانشجویان در بحران کرونا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/25
  • تعداد بازدید: 272
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تصویربدنی با نشانه های اختلال خوردن در دانشجویان در بحران کرونا

  هدف: رفتارهای نادرست تغذیه ای و اختلالات تصویر بدنی، بیشترین فراوانی را در گروه سنی دانشجویان دارند که می تواند آثار سوء این مشکلات رادوچندان می کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تصویر بدنی با نشانه های اختلالات خوردن بود.

  روش: پژوهش حاضر از نوع طرح های تحلیلی-توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور سنجش نشانگان اختلالات تغذیه ای، از فرم تطبیق یافته پرسش نامه (eat)، جهت بررسی تنظیم شناختی هیجان از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (cerq) و همچنین از پرسشنامه چندبعدی نگرش در تصویر بدنی خود (bsrq)  در جهت سنجش نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی استفاده شد.

  یافته ها: بین نمره تصویر بدنی و اختلال خوردن رابطه معناداری وجود ندارد (r=-0.238, p< 0.059) اما بین نمره تنظیم هیجانی و اختلال خوردن رابطه معناداری وجود دارد (r=0.38, p <0.001). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت ناتوانی در تنظیم هیجانی می تواند به عنوان یک عامل مهم در ایجاد اختلالات مرتبط با خوردن محسوب شود، بنابراین مداخلات روانشناختی تنظیم هیجان، می تواند به جلوگیری از بروز این اختلالات در دانشجویان کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها