• شناسایی و اولویت بندی شاخص های هوش استراتژیک سازمانی و ارائه مدل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  شناسایی و اولویت بندی شاخص های هوش استراتژیک سازمانی و ارائه مدل

  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخصهای هوش استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش وجوانان صورت پذیرفت. به منظور پاسخگویی به سوال های پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده گردید. در مرحله اول، داده های کیفی بر اساس تکنیک دلفی، گردآوری شده است و سپس داده های کمی بر اساس راهبرد پژوهش میدانی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری جمع آوری شده است. تعداد نمونه مورد استفاده مرحله ی دلفی در این پژوهش، تعداد 12 نفر می باشند. پژوهشگر در روش نمونه گیری هدفمند از افرادی که بیشترین اطلاعات را در رابطه با موضوع پژوهش دارا بودند، در قالب نمونه گیری نظری، استفاده نمود.

  در نهایت در بخش کمی جهت ساخت ابزار و طراحی مدل مذکور، پرسشنامه های طراحی شده مرحله کیفی، در بین 210 نفر از اعضای مدیران و کارکنان ستادی وزارتخانه توزیع و سپس پاسخ های آنها تحلیل گردید. در بخش کیفی جهت سنجش قابلیت اعتماد پژوهش از معیار لینکون و گوبا، همچنین در بخش کمی از پایایی ( اعتبار) مرکب جهت سنجش پایایی استفاده شد. در بخش دلفی، بعد از شناسایی و استخراج عوامل موثر بر هوش استراتژیک سازمانی در وزارتخانه، مدیران و خبرگان در حوزه مدیریت استراتژیک جهت عضویت گروه دلفی انتخاب شدند.

  تکنیک دلفی مورد نظر در سه دور با مصاحبه ضریب اجماع 857 / 0 ، انجام پذیرفت. در مرحله کمی ابتدا به اعتباریابی ابزار پرداخته در مرحله بعد جهت تایید مدل بدست آمده از مرحله ی قبل، به آزمون مدل مورد نظر پرداخته شده است. در نهایت به اولویت بندی هر یک از شاخص های هوش استراتژیک پرداخته شده، که هوش فرآیندهای سازمانی با بالاترین میانگین در رتبه اول قرار گرفته و در رتبه های بعدی مدیریت دانش، هوش راهبردی مدیران، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش کلان محیطی قرار دارند.

  با توجه به این که مدل نهایی برآمده از یافته های این پژوهش از شاخص های برازش مناسبی برخوردار می باشد، می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های کلان و برنامه های راهبردی وزارتخانه، افزایش بهره وری وزارتخانه، بهینه سازی در تصمیم گیری ها در وزارت ورزش وجوانان مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها