• پیش بینی تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی در معلمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/12
  • تعداد بازدید: 223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09216189337

  پیش بینی تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی در معلمان

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی تعهد سازمانی از زریق رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 255 معلمان منطقه کدکن در سال تحصیلی 1401 - 1400 تشکیل دادند. در این پژوهش 150 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم کوکران تعیین شدند.

  داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی و پرسشنامه خلاقیت سازمانی و پرسشنامه رضایت شغلی گردآوی شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که رضایت شغلی (p≤0/000 , β=0/499) و خلاقیت سازمانی (p≤0/001 , β=0/240) رابطه مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارند.

  همچنین یافته ها نشان دادند که متغیرهای پیش بین (رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی) مدل توانسته اند در مجموع، 38 درصد واریانس متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را پیش بینی کنند. با توجه به یافته ها، با افزایش میزان رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی، میزان تعهد سازمانی افزایش می یابد. بنابراین با ایجاد بستری در سازمان در جهت افزایش رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی، می تواند میزان تعهد سازمانی فرد را به سازمان افزایش دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها