• بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران قلبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/23
  • تعداد بازدید: 244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران قلبی

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران قلبی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران شهر بروجرد در سال ۱۴۰۱ را تشکیل داد. از میان جامعه آماری فوق به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 3۰ نفر انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های آزمایش ( ۱5 نفر) و کنترل ( ۱5 نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه افسردگی بک ۱996، اضطراب بک ۱998 و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی_فرم کوتاه 1996 پاسخ دادند.

  گروه گواه در انتظار ماند و آموزش هوش هیجانی برای گروه آزمایش طی ۷ جلسه 9۰ دقیقه ای به صورت هر هفته ۲ جلسه به اجرا گذاشته شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس دو متغیره تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در ابعاد افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (0.001>p) و میانگین گروه آزمایش در افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران قلبی کمتر از میانگین گروه کنترل در این متغیرها بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها