• امکان سنجی طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر مدارس ابتدایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/30
  • تعداد بازدید: 164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  امکان سنجی طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر مدارس ابتدایی

  هدف کلی تحقیق حاضر بررسی وامکان سنجی طراحی مدرسه هوشمند در مدارس ابتدایی شهرستان ملکان در سال تحصیلی 1400 - 1399 می باشد. برای این منظور نظام امکان سنجی طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر مدارس ابتدایی بر اساس چارچوب استفاده شده توسط پیری و بهروزی تبار ( 1394 ) در نه بعد (توان علمی معلمان، مشارکت مدیران، معلمان، اولیای دانش آموزان و حتی خود دانش آموزان در تصمیم گیری های مربوط به مدرسه، تمرکززدایی از تصمیم گیری های آموزشی، استقلال و اختیار دادن به مدارس، داشتن مشاور متخصص در امر امکان سنجی طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر مدارس ابتدایی، وجود ات و صرف وقت زیاد از سوی مجریان و معلمان، دسترسی مدارس به منابع مالی و انسانی، اعتماد حرفه ای به برنامه ریزی درسی مجازی مدرسه هوشمند و وجود مدیران سطوح بالاتر نظام آموزشی برای تفویض اختیارات به مدرسه) تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است.

  جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ملکان در سال تحصیلی 1400 - 1399 می باشد که تعداد آنها 650 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 277 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه؛ پرسشنامه محقق ساخته پیاده سازی نظام امکان سنجی طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر مدارس ابتدایی بر اساس پیری و بهروزی تبار (1394) می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.

  برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و توصیف داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونهای، آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آزمون خیدوی، آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است که پیاده سازی نظام برنامه ریزی درسی مجازی مدرسه هوشمند در مدارس ابتدایی شهرستان ملکان در سال تحصیلی 1400 - 1399 وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تایید تمامی فرضیه های فرعی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها