• بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان مراجعه کننده به مرکز جامع سالمندی میرداماد گرگان و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیت شناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان مراجعه کننده به مرکز جامع سالمندی میرداماد گرگان و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیت شناختی

  پیش زمینه و هدف: شایع ترین مشکل در دوران سالمندی دردهای مزمن غیر بدخیم می باشد، چنانچه به درستی درمان و مدیریت نشود می تواند الگوی زندگی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان مراجعه کننده به مرکز جامع سالمندی میرداماد گرگان و ارتباط آن با برخی از عوامل دموگرافیک انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی  104 سالمند مبتلا به دردهای مزمن غیر بدخیم مراجعه کننده به مرکز جامع سالمندی میرداماد گرگان (استان گلستان - ایران) انجام شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی و الگوی زندگی با درد مزمن انجام شد. داده ها با نرم افزار spss16 و آزمون های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و کای اسکوار در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: در بین عوامل جمعیت شناختی تنها متغیر وضعیت اقتصادی با الگوی زندگی با درد مزمن تفاوت معنی دار آماری داشت (0.001 ⹀p). بیشترین میانگین الگوی زندگی با درد مزمن به حیطه اجتماعی اختصاص داشت و الگوی زندگی با درد مزمن در زنان سالمند در سطح مطلوب بود. بحث و نتیجه گیری: الگوی زندگی با درد مزمن در زنان سالمند در سطح مطلوب بود. وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معنی داری با آن داشت. کیفیت زندگی سالمندان تابع عوامل مختلفی می باشد. برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان و آگاهی دادن به آنها در خصوص فواید اصلاح رفتاری، برای داشتن الگوی مناسب زندگی ضروری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها