• پیش بینی خلاقیت بر اساس راهبردهای فراشناختی و سبک های اسناد در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان رامشیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 357
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  هدف اصلی پژوهش حاضر، پیش بینی خلاقیت بر اساس متغیرهای سبک های اسناد و راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان رامشیر بود. پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان رامشیر در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 890 نفر بودند و بر اساس جدول گرجسی و مورگان، 268 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد.

  روایی ابزار پژوهش بصورت صوری و پایایی آن به کمک آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای خالقیت، سبک اسنادی و باورهای فراشناختی به ترتیب 0/86، 0/79 و 0/89 محاسبه شده است. در این پژوهش به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شد؛ در سطح توصیفی، از شاخص های آماری شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و واریانس با استفاده از نرم افزار spss21 استفاده شد. در بخش استنباطی، قبل از بررسی فرضیه ها، با استفاده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، سپس به بررسی روابط بین متغیرها توسط ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه پرداخته شد. نتایج رگرسیون چند متغیره برای تبیین خلاقیت دانش آموزان نشان داد که حدود 62/9 درصد از تغییرات خلاقیت، از طریق متغیرهای سبک های اسناد و باورهای فراشناختی پیش بینی میشود. با توجه به یافته های مطالعه حاضر نتایج نشان می دهد که متغیرهای سبکهای اسناد و راهبردهای فراشناختی بخوبی توانسته اند خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها