• تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  پژوهش حاضر با موضوع تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه بانک تجارت استان همدان) انجام شد. تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک تجارت استان همدان به تعداد 300 نفر که در سال 1401 در این بانک مشغول به فعالیت بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 169 نفر برآورد‌‌‌‌‌‌‌ گردید. عملکرد سازمانی با استفاده از پرسشنامه دنالی و هیوسلید (1996)، سرمایه اجتماعی با استفاده از پرسشنامه سوبرامانیام و یندوت (2005) و متغیر اعتماد سازمانی با استفاده از پرسشنامه هاف و کلی (2003) مورد سنجش قرار گرفت. در بین متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر عملکرد سازمانی بیشترین میانگین و سرمایه اجتماعی کمترین میانگین را کسب کردند.

  نتایج به دست آمده از تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls نشان داد که عملکرد سازمانی همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم به میزان 69 % تحت تاثیر سرمایه اجتماعی می‌باشد. سرمایه اجتماعی به میزان 71 % بر عملکرد سازمانی، سرمایه اجتماعی به طور مستقیم به میزان 64 % بر اعتماد سازمانی و اعتماد سازمانی به میزان 60 % بر عملکرد سازمانی تاثیر می‌گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها