• آنالیز حساسیت مدل پلاستیسیته بتن به پارامترهای پنج گانه مدل پلاستیسیته آسیب دیده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2909
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مدل پلاستیسیته عنصر اصلی یک تحلیل غیر خطی اجزای محدود است و عملکرد موفق آن در پیش بینی رفتار سازه ها مستقیماً و بسته به پارامترهای تعریف کننده سطح تسلیم، قانون جریان و خواص بتن آسیب دیده است. مدل پلاستیسیته آسیب دیده لوبلینر توسط پنج پارامتر تعریف می شود که برخی از این پارامترها مبنای آزمایشگاهی ندارند و پدیده فیزیکی متناظر آنها نیز ناشناخته است. بنابراین انجام یک آنالیز حساسیت جهت شناخت نقش این پارامترها در پیش بینی رفتار فشاری بتن ضروری می نماید. برای تعیین نقش این پارامترها، مدل سازی رفتار فشاری سیزده نمونه آزمایشگاهی بتنی با این مدل پلاستیسیته با استفاده از نرم افزار تحلیل اجزاء محدود آباکوس انجام و تاثیر هر یک از پارامترهای فوق الذکر بر منحنی های تنش- کرنش فشاری نمونه ارزیابی گردید. به منظور بررسی صحت و دقت تحلیل های انجام شده از مقایسه با نتایج آزمایشگاهی در قالب منحنی های تنش- کرنش فشاری بتن استفاده شده و مقادیر هر یک از پنج پارامتر مذکور در انطباق با نتایج آزمایشگاهی استخراج گردید. نتایج تحلیل کلیه نمونه ها نشان از انطباق بسیار خوب نتایج تحلیل اجزای محدود با مدل پلاستیسیته مزبور (در صورت استفاده از مقادیر ارائه شده در این تحقیق برای پنج پارامتر فوق) در قیاس با نتایج آزمایشگاهی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها