• بررسی دو روش خنک کنندگی طی تنش گرما در گاومیشهای استان خوزستان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 822
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این آزمایش جهت مقایسه دو روش خنک نمودن و تاثیر آنها بر تغییرات فیزیولوژیکی و تولیدی گاومیشهای خوزستان، 12 گاومیش تازه زای 70-50 روز پس از زایش که در یکی از گاومیش داریهای شهرستان دزفول بصورت آزاد نگهداری می شدند انتخاب گردید. 6 راس از گاومیشها در یک دوره 30 روزه، در تیرماه و شهریورماه با استفاده از دوش آب خود را خنک می نمودند (گروه اول) در حالیکه گروه دیگر از ساعت 11 صبح تا 5 عصر در رودخانه شنا می کردند (گروه دوم). برای اندازه گیری تغییرات هورمونهای تیروکسین (t4)، تری یدوتیرونین (t3)، کورتیزول و انسولین از هر دو گروه در روزهای 1، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27 و 30 خونگیری صورت گرفت. شاخص رطوبتی حرارتی (thi) در طی روزهای گرم و خشک (تیرماه) و روزهای گرم و مرطوب (شهریورماه) به ترتیب برابر 85.7 و 89.3 بود. نتایج نشان داد میانگین غلظت پلاسمایی هورمونهای تیروکسین و انسولین طی روزهای گرم و خشک در گروه دوم در مقایسه با گروه اول به میزان معنی داری (p<0.01) بیشتر بود. غلظت پلاسمایی تری یدوتیرونین در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. غلظت پلاسمایی هورمون کورتیزول در گروه اول در مقایسه با گروه دوم به اندازه معنی داری (p<0.01) بیشتر بود4.8 ng/ml) در مقایسه با(2.6 ng/ml. میانگین غلظت پلاسمایی هورمونهای تیروکسین، تری یدوتیرونین و انسولین طی روزهای گرم و مرطوب در گروه دوم در مقایسه با گروه اول به اندازه معنی داری (p<0.01) بیشتر بود. به طور کلی در گروه دوم مصرف ماده خشک و تولید شیر، هم در روزهای گرم و خشک و هم در روزهای گرم و مرطوب به میزان معنی داری (p<0.01) بیشتر بود که نشان دهنده مزیت آب تنی نسبت به دوش آب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها