• حل بسته ی معادله ی ارتعاش آزاد تیرساده با دو فنر پیچشی در دو انتها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1267
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این مقاله، به بررسی کمیتهای ارتعاش آزاد تیر ساده که دارای دو فنر پیچشی در دو انتها می باشد پرداخته و کمیتهای ارتعاشی آن را به صورت دقیق و فرم بسته ارائه می دهد. از این رو در آغاز این تحقیق، معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش آزاد تیر اویلر – برنولی که تیر مورد نظر در این پژوهش است، بررسی شده و تابع تغییر شکل تیز با حل این معادله به دست می آید. اعمال شرایط مرزی تیر مذکور بر تابع تغییرشکل حاصل بخش بعدی این نوشتار را شکل داده که زمینه ساز یافتن معادله مشخصه ی سیستم مزبور می گردد. با حل این معادله و یافتن ریشه های آن، فرکانسهای طبیعی تیر به دست می آیند. سپس سیستم به روش ازای حدود تحلیل شده و نتایج به دست آمده از این روش با نتایج حاصل از روش قبل مقایسه می شوند. بخش بعد، اختصاص به بررسی فرکانسها و شکل مودهای به دست آمده از دو روش فوق دارد که این کار در قالب جداول و نمودارهایی به انجام رسیده است. در پایان، نتایج حاصل از هر دو روش با پاسخ های به دست آمده از یک نرم افزار تجاری اجزای محدود مقایسه شده که به نوعی صحت سنجی روشها می باشد.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها