• مدل بندی منطقه ای سیلاب به روش همبستگی چندگانه (مطالعه موردی زیرحوضه جنوبی دریاچه ارومیه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 627
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  انتخاب سیلاب طراحی مناسب یکی از اقدامات اساسی برای دستیابی به درجات مطلوب ایمنی سدها و سازه های آبی در برابر طغیان ها تلقی می شوند. اما به دلایل عدم وجود ایستگاه های اندازه گیری و یا همچنین کمبود آمار مورد نیاز در محل احداث سازه های آبی نمی توان به دبی طراحی دسترسی داشت. راه های متفاوتی برای پیش بینی دبی های سیلابی از جمله روش معادلات تجربی، روش هیدروگراف های واحد مصنوعی و روش انتقال مستقیم اطلاعات هیدرولوژیکی وجود دارد که هر یک از این روش ها نیازمند یک سری داده ها و آمار برای آن مناطق می باشد. در کنار روش های موجود، روش تحلیل منطقه ای مدل بندی سیلاب را می توان به عنوان راه حل تخمین و برآورد سیلاب در مناطق فاقد آمار پیشنهاد نمود. در روش آنالیز منطقه ای سیلاب می توان برخی از خصوصیات حوضه آبریز همچون مساحت حوضه و یا سایر خصوصیات فیزیوگرافی آن و حداکثر دبی لحظه ای روابطی را به دست آورد که با استفاده از آنها سیلاب های آن حوضه را پیش بینی نمود. در تحقیق حاضر به منظور تهیه مدل های منطقه ای سیلاب در زیر حوضه رودخانه های زرینه رود و سمینه رود از میان 47 ایستگاه هیدرومتری موجود در حوضه مذکور، در نهایت 19 ایستگاه که دارای حداقل آمار لازم بودند انتخاب گردید. پس از تکمیل و تطویل آمار موجود با استفاده از روش رگرسیون خطی و اطمینان از تصادفی بودن داده ها (با استفاده از آزمون ران تست)، توزیع های مختلف آماری بر داده ها برازش داده شد و بهترین توزیع برای هر ایستگاه انتخاب شد، با استفاده از توزیع های منتخب دبی با دوره بازگشت 200-2 ساله برآورد گردید. سپس با استفاده از روش تجزیه خوشه ای همگنی منطقه مورد مطالعه بررسی و این منطقه به 2 ناحیه همگن طبقه بندی شد و با استفاده از تحلیل منطقه ای به روش همبستگی چندگانه، معادلاتی برای گروه های همگنی مورد نظر ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها