• بررسی توزیع های آماری مناسب و دوره بازگشت دبی های میانگین فصلی و سالانه (حوضه شرق دریاچه ارومیه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 788
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در محاسبه مقدار متغیرهای هیدرولوژیکی به ازاء احتمالات مختلف، سعی می شود مناسب ترین توابع احتمالاتی بررسی شود. به این منظور توابع معروف و شناخته شدهای انتخاب شده و بهترین تابع معرفی میگردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری easyfit و با برازش 22 توزیع پرکاربرد بر روی داده های دبی فصلی و میانگین سالانه 21 ایستگاه در شرق دریاچه ارومیه طی یک دوره آماری 30 ساله مناسب ترین توابع برای داده های هر ایستگاه با استفاده از آزمون نکوئی برازش کلموگروف اسمیرنوف تعیین شد. سپس دوره های بازگشت 2، 5 و 10 ساله برای هر سری داده ها با استفاده از تابع توزیع منتخب محاسبه شد. در هر سری داده فراوانی توزیع ویکبای بیشتر از سایر توزیع ها بود، به طوری که توزیع ویکبای در فصل بهار برای 8 ایستگاه، در فصل تابستان و پاییز برای 5 ایستگاه، در فصل زمستان برای 13 ایستگاه و در سری داده های سالانه برای 6 ایستگاه به عنوان توزیع برتر انتخاب شد. همچنین در مجموع 5 سری داده های مورد مطالعه، تابع ویکبای با 36.19 درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها