• آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد بار رسوبی معلق با استفاده از نرم افزار stm (مطالعه موردی: رودخانه نازلو چای ارومیه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 614
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تخمین قابل قبول و صحیح بار رسوب معلق رودخانه ها از منظرهای بسیاری دارای اهمیت فراوانی است. جوان بودن تحقیقات این رشته و فقدان اندازه گیری های دراز مدت فرسایش، مانع از دست یابی به اعداد قابل اعتماد شده است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین کارایی و ارزیابی روش های هیدرولوژیکی متداول در برآورد بار معلق با استفاده از نرم افزار stm و همچنین انتخاب بهترین روش برآورد رسوب می باشد که بر روی ایستگاه هیدرومتری تپیک بر روی رودخانه نازلو در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به انجام رسیده است. در نهایت برای کل داده ها، با مقایسه مقادیر شاخص های آماری، روش های پارامتری و غیر پارامتری با دارا بودن بیشترین r2 (ضریب همبستگی) برابر با 0.526 و کمترین rmse (میانگین مربعات خطا) برابر با 38.79 تطابق بهتری با داده های رسوب سنجی داشته اند و به عنوان روش مناسب مشخص گردید. مقدار بار رسوبی سالیانه نیز در رودخانه نازلو توسط این نرم افزار با استفاده از داده های ایستگاه آبسنجی تپیک قابل محاسبه است. بر اساس این نتایج آورد سالیانه بار معلق رودخانه نازلوچای در محل ایستگاه هیدرومتری تپیک بطور متوسط 365588 تن در سال است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها