• بررسی آلودگی انگل لیشمانیا ماجور بر رشد تومور فیبرو سارکوما در موش های balb/c

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 624
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: مطالعات و آمارهای مختلف نشان می دهد که در کشورهای پیشرفته بیماری های عفونی و انگلی درصد کمی از علل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهند و در مقابل سرطان ها از اصلی ترین علل مرگ و میر دراین کشورها می باشند. در کشورهای در حال توسعه الگوی مرگ و میر متفاوت است به این صورت که بیمارهای عفونی وانگلی سبب مرگ و میر بیشتری نسبت به سرطانها می گردند. اگر چه عوامل متعددی در تفاوت این دو الگوی مرگ و میر در جوامع پیشرفته و در حال توسعه نقش دارند اما شواهد مدللی وجود دارد که احتمالاً آلودگی به عوامل عفونی و انگلی به صورت غیر اختصاصی میتواند در رشد سلول های بدخیم تأثیر گذار باشد. لذا در این مطالعه تأثیر آلودگی انگل لیشمانبا ماجور بر رشد سلول های بدخیم در مدل حیوانی مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش کار: در این مطالعه تجربی یک گروه شش تایی از موش های کوچک آزمایشگاهی balb/c به عنوان گروه مورد با انگل لیشمانیای ماجور آلوده شدند. یک ماه بعد موش های فوق همراه با یک گروه شش تایی دیگر از موش های کوچک آزمایشگاهی balb/c به عنوان گروه شاهد از راه تزریق زیرجلدی در معرض سلول های سرطانی فیبر و سارکوسا قرار گرفتند. این سلول ها از بانک سلولی انسیتو پاستور ایران خریداری شدند. رشد توده های سرطانی در موش های گروه مورد و شاهد از راه اندازه گیری قطر تومورها تا دو هفته بعد از تزریق بررسی شد. در این مدت اندازه تومورها در پنج دفعه در روزهای 5، 7، 11، 13 و 16 بعد از تزریق سلولهای سرطانی اندازه گیری شد. با استفاده از قطرهای اندازه گیری شده تومورها مساحت هر تومور اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی- تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج: نتایج این بررسی نشان داد که در سه مرحله اول اندازه گیری، میانگین اندازه تومور در موش های گروه مورد کمتر از موش های گروه شاهد بوده است. اما در اندازه گیری های نوبت چهارم و پنجم میانگین مساحت تومور در موش های گروه مورد بیشتر از موش های گروه شاهد بوده است. در هیچ کدام از موارد فوق اختلاف اندازه تومورها از نظر آماری معنی دار نبوده است.

  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که اختلاف میانگین مساحت تومورها در گروهای شاهد و مورد از نظر آماری معنی دار نمی باشد. لذا برای بررسی بیشتر فرضیه این تحقیق پیشنهاد می گردد آزمایش های مذکور با استفاده از انگل های بافتی دیگر و رده های سلول های سرطانی بیشتر مورد تحقیق قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها