• بررسی میزان شیوع اکسیور و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان کودکستانی و دبستانی مناطق شهری استان سمنان (1384)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 647
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ابتلاء به اکسیور یکی از عفونت های شایع در میان کودکان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان شیوع انگل اکسیور (آنتروبی ازیس) در کودکان دوره کودکستان و دبستان مناطق شهری شهرستان های استان سمنان (سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان) و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن می باشد.

  مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که در آن 688 نفر از کودکان مدارس ابتدائی و کودکستان های مناطق شهری استان سمنان به روش چند مرحله ای انتخاب شدند و به روش آزمایش اسکاچ تست (گراهام) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری 5 درصد تحلیل شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها