• فراوانی ویروس های hpv ,ebv در کارسینوم نازوفارنکس به روش هیبریداسیون درجا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 662
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  کارسینوم نازوفارنکس به ویژه در بیماران ساکن مناطق آندمیک خاور دور به طور شایع همراه با ویروس اپشتاین بار می باشد. بررسی آنتی ژن های هسته ای و dna ویروس در سلول های کارسینوم نازوفارنکس نشان داده است که این ویروس می تواند سلول های اپیتلیال را آلوده کرده و سبب ترانسفورماسیون آن به سوی بدخیمی شود. ویروس پاپیلومای انسانی (hpv) ویروسی انکوژنیک با تمایل به سلول های اپیتلیال است که همراهی آن با تعدادی از تومورهای سر و گردن از جمله کارسینوم نازوفارنکس شناسایی شده است. این مطالعه گذشته نگر جهت بررسی میزان فراوانی ویروس اپشتاین بار و ویروس پاپیلومای انسانی زیرگروه های 6.11 و 16.18 صورت گرفت و طی آن نمونه های بافتی ثابت شده در فرمالین مربوط به 20 بیمار مبتلا به کارسینوم نازوفارنکس با روش هیبریداسیون درجا مورد بررسی قرار گرفت. از نظر زیرگروه هیستولوژیک براساس سیستم طبقه بندی 16 ,who نمونه (80%) از نوع کارسینوم تمایز نیافته (نوع  4 ,(who iiiنمونه (20%) از نوع سنگفرشی غیرشاخی شونده (نوع who ii) بودند. از نظر مرحله یا  stageبیماری بر اساس سیستم طبقه بندی10% (american joint committee of cancer) ajcc بیماران در مرحله 5% ,i در مرحله 25% ,ii در مرحله 60% ,iii در مرحله iv قرار می گرفتند. تقریباً 55% بیماران در زمان تظاهر بیماری متاستاز به غدد لنفاوی گردن داشتند. با روش هیبریداسیون درجا و استفاده از پروب  dna کنژوگه با فلورسئین، eber در 19 مورد (95%) از 20 نمونه مورد مطالعه شناسایی گردید. با روش هیبریداسیون درجا با تقویت سیگنال با تیرامید و استفاده از پروب dna حاوی بیوتینیل، سکانس hpv dna زیر گروه 6.11 در 2 نمونه (10%) شناسایی شد و سکانس hpv dna ساب تایپ 16.18 نیز تنها در 2 نمونه (10%) مشاهده گردید. همراهی hpv ,dna در 3 مورد (15%) وجود داشت. این مطالعه همراهی قوی (95%) کارسینوم نازوفارنکس از نوع تمایز نیافته و سنگفرشی غیرشاخی شونده را با ebv نشان داد در حالی که همراهی hpv با  ebvتنها در 15% موارد نمونه های کارسینوم نازوفارنکس مشاهده گردید. این اختلاف میان نتایج مطالعه حاضر و نتایج حاصل از مطالعات قبلی ممکن است ناشی از اختلاف جغرافیایی و تفاوت در عوامل محیطی درگیر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها